LOCOGUIDE INC
4497 TSE

4497
LOCOGUIDE INC TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của LOCOGUIDE INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4497 là 22.433B. EPS TTM của công ty là 38.80, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 60.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền