KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
4673 TSE

4673
KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4673 financial statements

Tóm tắt tài chính của KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4673 là 2.673B. EPS TTM của công ty là 478.59, lợi tức cổ tức là 1.62%, và P/E là 6.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền