JAPAN POST HLDGS CO LTD

6178TSE
6178
JAPAN POST HLDGS CO LTDTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6178 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu JAPAN POST HLDGS CO LTD

Lợi nhuận của 6178 trong quý trước là 24.35 JPY trong khi ước tính là 25.45 JPY, chiếm -4.32 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.73T JPY mặc dù con số ước tính là 2.68T JPY. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 27.30 JPY và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 2.66T JPY. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 6178.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên