AMANO CORPORATION

6436 TSE
6436
AMANO CORPORATION TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6436 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AMANO CORPORATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6436 là 180.792B JPY. EPS TTM của công ty là 136.62 JPY, tỷ suất cổ tức là 4.07% và P/E là 17.96.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu