MABUCHI MOTOR CO

6592 TSE
6592
MABUCHI MOTOR CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6592 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MABUCHI MOTOR CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6592 là 247.328B. EPS TTM của công ty là 239.70, lợi tức cổ tức là 3.05%, và P/E là 15.94. Ngày thu nhập tiếp theo MABUCHI MOTOR CO là 17 Tháng 2, ước tính là 44.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền