MCJ CO LTD

6670 TSE
6670
MCJ CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6670 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MCJ CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6670 là 95.34B JPY. EPS TTM của công ty là 87.39 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.35% và P/E là 11.27.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu