DKK CO LTD

6706 TSE
6706
DKK CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6706 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DKK CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6706 là 29.692B. EPS TTM của công ty là 115.86, lợi tức cổ tức là 1.80%, và P/E là 21.54.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền