SANSHA ELECTRIC MANUFACTURING

6882 TSE
6882
SANSHA ELECTRIC MANUFACTURING TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6882 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SANSHA ELECTRIC MANUFACTURING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6882 là 15.944B. EPS TTM của công ty là 60.15, lợi tức cổ tức là 1.59%, và P/E là 19.17.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền