OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO

TSE6926
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6926 nguyên tắc cơ bản

OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.00 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%