OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO

6926TSE
6926
OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES COTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6926 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6926 là 5.634B JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu