FUKUDA DENSHI CO

6960 TSE
6960
FUKUDA DENSHI CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6960 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FUKUDA DENSHI CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6960 là 127.33B. EPS TTM của công ty là 1107.50, lợi tức cổ tức là 2.61%, và P/E là 7.44.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền