CHUO KAGAKU CO
7895 TSE

7895
CHUO KAGAKU CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7895 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHUO KAGAKU CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7895 là 9.39B. EPS TTM của công ty là 108.99, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 5.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền