MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO
7925 TSE

7925
MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7925 là 19.472B. EPS TTM của công ty là 55.07, lợi tức cổ tức là 3.81%, và P/E là 23.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền