NISHI-NIPPON RAILROAD CO

9031 TSE
9031
NISHI-NIPPON RAILROAD CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9031 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của NISHI-NIPPON RAILROAD CO

Tổng tài sản của 9031 cho Q1 21 cao hơn 728.50B, 2.92% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 4.17% trong Q1 21 thành 560.25B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu