ANA HOLDINGS INC

9202 TSE
9202
ANA HOLDINGS INC TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9202

Tóm tắt tài chính của ANA HOLDINGS INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9202 là 1.179T JPY. Ngày thu nhập tiếp theo của ANA HOLDINGS INC là 3 Tháng 8, ước tính là -38.44 JPY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu