NISHIMOTO CO LTD

9260 TSE
9260
NISHIMOTO CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9260

Vị thế tài chính hiện tại của NISHIMOTO CO LTD

Tổng tài sản của 9260 trong Q3 21 là 124.73B JPY, tăng 0.22% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 0.46% trong Q3 21 tới 68.03B JPY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu