FISSION URANIUM CO

FCU TSX
FCU
FISSION URANIUM CO TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FCU

Tóm tắt tài chính của FISSION URANIUM CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FCU là 479.972M CAD. Ngày thu nhập tiếp theo của FISSION URANIUM CO là 17 Tháng 8, ước tính là 0.00 CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu