HEXO CORP

HEXO TSX
HEXO
HEXO CORP TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HEXO báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HEXO CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HEXO là 657.686M. Ngày thu nhập tiếp theo HEXO CORP là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền