NANO ONE MATLS CORP

NANO TSX
NANO
NANO ONE MATLS CORP TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NANO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NANO ONE MATLS CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NANO là 343.13M CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu