AUSTON CAPITAL CORP

ASTN.P TSXV
ASTN.P
AUSTON CAPITAL CORP TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASTN.P financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của AUSTON CAPITAL CORP

Tổng tài sản của ASTN.P cho Q3 21 là 221.26k, ít hơn 3.32% so với Q2 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 13.02% trong Q3 21 thành 45.29k.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu