DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
DE TSXV

DE
DECISIVE DIVIDEND CORPORATION TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DE financial statements

Tóm tắt tài chính của DECISIVE DIVIDEND CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DE là 45.296M. EPS TTM của công ty là 0.10, lợi tức cổ tức là 7.35%, và P/E là 40.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền