DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC

DMGI TSXV
DMGI
DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DMGI báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DMGI là 163.5M. Ngày thu nhập tiếp theo DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC là 2 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền