IMINING TECHNOLOGIES INC

IMIN TSXV
IMIN
IMINING TECHNOLOGIES INC TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính IMIN

Tóm tắt tài chính của IMINING TECHNOLOGIES INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IMIN là 4.488M CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu