PACIFIC SILK ROAD RES GROUP INC

PP TSXV
PP
PACIFIC SILK ROAD RES GROUP INC TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PP

Tóm tắt tài chính của PACIFIC SILK ROAD RES GROUP INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PP là 964.277k CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền