RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC

RHT TSXV
RHT
RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RHT

Tóm tắt tài chính của RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RHT là 113.183M CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu