RADIENT TECHNOLOGIES INC

RTI TSXV
RTI
RADIENT TECHNOLOGIES INC TSXV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RTI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của RADIENT TECHNOLOGIES INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RTI là 23.934M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền