Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

phân tích kỹ thuật DE10Y

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm
Được cảnh báo