France 2 Year Government Bonds FR02

FR02 TVC
FR02
France 2 Year Government Bonds TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Các Mã liên quan

Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
 
   
Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
 
   
France 2 Year Government Bonds Yield