France 2 Year Government Bonds Yield FR02Y

FR02Y TVC
FR02Y
France 2 Year Government Bonds Yield TVC
 
Năng suất
Không có giao dịch
 
Giá
Phiếu giảm giá
Ngày đáo hạn
Thời gian tới hết hạn
Phiếu giảm giá
Ngày đáo hạn
Thời gian tới hết hạn

Các Mã liên quan

Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
 
   
Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
 
   
France 2 Year Government Bonds