FORMOSA TAFFETA CO

1434 TWSE
1434
FORMOSA TAFFETA CO TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1434 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FORMOSA TAFFETA CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1434 là 50.727B. EPS TTM của công ty là 0.94, lợi tức cổ tức là 3.32%, và P/E là 32.11.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền