CHUNG HUNG STEEL CO

2014 TWSE
2014
CHUNG HUNG STEEL CO TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2014

Vị thế tài chính hiện tại của CHUNG HUNG STEEL CO

Tổng tài sản của 2014 trong Q3 21 là 34.57B TWD, tăng 9.57% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 19.12% trong Q3 21 tới 12.63B TWD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu