MAYER STEEL PIPE CORP

2020 TWSE
2020
MAYER STEEL PIPE CORP TWSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2020

Vị thế tài chính hiện tại của MAYER STEEL PIPE CORP

Tổng tài sản của 2020 trong Q4 21 là 8.13B TWD, tăng 3.68% so với kỳ trướcQ3 21. Và tổng nợ phải trả tăng 5.72% trong Q4 21 tới 4.51B TWD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu