MAYER STEEL PIPE CORP

2020 TWSE
2020
MAYER STEEL PIPE CORP TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2020 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MAYER STEEL PIPE CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2020 là 6.776B. EPS TTM của công ty là 3.45, lợi tức cổ tức là 5.58%, và P/E là 8.84.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền