MAYER STEEL PIPE CORP

2020 TWSE
2020
MAYER STEEL PIPE CORP TWSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2020

Tóm tắt tài chính của MAYER STEEL PIPE CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2020 là 6.887B TWD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu