ASROCK INCORPORATION

3515 TWSE
3515
ASROCK INCORPORATION TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3515 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ASROCK INCORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3515 là 20.509B. EPS TTM của công ty là 17.74, lợi tức cổ tức là 4.71%, và P/E là 9.61. Ngày thu nhập tiếp theo ASROCK INCORPORATION là 2 Tháng 11, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền