YONGGU GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5546 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu YONGGU GROUP INC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại YONGGU GROUP INC 4.44B TWD, và năm trước đó — 5.91B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia