RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
6176 TWSE

6176
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP TWSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6176 là 49.06B. EPS TTM của công ty là 13.29, lợi tức cổ tức là 7.58%, và P/E là 8.01. Ngày thu nhập tiếp theo RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP là 27 Tháng 8, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền