KEDING ENTERPRISES CO LTD
6655 TWSE

6655
KEDING ENTERPRISES CO LTD TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KEDING ENTERPRISES CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6655 là 5.115B. EPS TTM của công ty là 5.87, lợi tức cổ tức là 10.94%, và P/E là 12.76.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền