INVENTEC BESTA CO. LTD

8201 TWSE
8201
INVENTEC BESTA CO. LTD TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8201 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của INVENTEC BESTA CO. LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8201 là 929.257M. EPS TTM của công ty là 2.33, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 6.52.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền