CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC

CDOUPCOM
CDO
CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSCUPCOM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CDO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CDO là 44.107B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu