QUANG NGAI SUGAR JSC

QNS UPCOM
QNS
QUANG NGAI SUGAR JSC UPCOM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QNS fundamentals

Tóm tắt tài chính của QUANG NGAI SUGAR JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của QNS là 13.262T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu