SAI GON VEGETABLE OIL JSC

SGOUPCOM
SGO
SAI GON VEGETABLE OIL JSCUPCOM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SGO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAI GON VEGETABLE OIL JSC với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của SGO, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu