AURELIUS EQ.OPP. O.N

AR4 XETR
AR4
AURELIUS EQ.OPP. O.N XETR
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AR4 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của AURELIUS EQ.OPP. O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AR4 là 704.798M. EPS TTM của công ty là 1.15, lợi tức cổ tức là 3.93%, và P/E là 22.23.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền