(0.2­*GGAL­/GGAL­*10­+0.2­*YPFD­/YPF­+0.125­*PAMP­/PAM­*25­+0.125­*BMA­/BMA­*10)­/0.65

(0.2­*BCBA:GGAL­/NASDAQ:GGAL­*10­+0.2­*BCBA:YPFD­/NYSE:YPF­+0.125­*BCBA:PAMP­/NYSE:PAM­*25­+0.125­*BCBA:BMA­/NYSE:BMA­*10)­/0.65 BYMA
(0.2­*BCBA:GGAL­/NASDAQ:GGAL­*10­+0.2­*BCBA:YPFD­/NYSE:YPF­+0.125­*BCBA:PAMP­/NYSE:PAM­*25­+0.125­*BCBA:BMA­/NYSE:BMA­*10)­/0.65
(0.2­*GGAL­/GGAL­*10­+0.2­*YPFD­/YPF­+0.125­*PAMP­/PAM­*25­+0.125­*BMA­/BMA­*10)­/0.65 BYMA
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

(0.2*GGAL/GGAL*10+0.2*YPFD/YPF+0.125*PAMP/PAM*25+0.125*BMA/BMA*10)/0.65