(ZQJ2020­-GEH2020)­*100
(CBOT:ZQJ2020­-CME:GEH2020)­*100 CBOT

(CBOT:ZQJ2020­-CME:GEH2020)­*100
(ZQJ2020­-GEH2020)­*100 CBOT
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

(ZQJ2020-GEH2020)*100