(BTCUSDT­/5­+XRPUSDT­*10000­+ETHUSDT­*25­+LTCUSDT­*85­+XMRUSDT­*45)­/2 (POLONIEX:BTCUSDT­/5­+POLONIEX:XRPUSDT­*10000­+POLONIEX:ETHUSDT­*25­+POLONIEX:LTCUSDT­*85­+POLONIEX:XMRUSDT­*45)­/2

(POLONIEX:BTCUSDT­/5­+POLONIEX:XRPUSDT­*10000­+POLONIEX:ETHUSDT­*25­+POLONIEX:LTCUSDT­*85­+POLONIEX:XMRUSDT­*45)­/2 POLONIEX
(POLONIEX:BTCUSDT­/5­+POLONIEX:XRPUSDT­*10000­+POLONIEX:ETHUSDT­*25­+POLONIEX:LTCUSDT­*85­+POLONIEX:XMRUSDT­*45)­/2
(BTCUSDT­/5­+XRPUSDT­*10000­+ETHUSDT­*25­+LTCUSDT­*85­+XMRUSDT­*45)­/2 POLONIEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

(BTCUSDT/5+XRPUSDT*10000+ETHUSDT*25+LTCUSDT*85+XMRUSDT*45)/2

Giao dịch (BTCUSDT/5+XRPUSDT*10000+ETHUSDT*25+LTCUSDT*85+XMRUSDT*45)/2 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản