ETHUSDLONGS­/ETHUSDSHORTS
BITFINEX:ETHUSDLONGS­/BITFINEX:ETHUSDSHORTS BITFINEX

BITFINEX:ETHUSDLONGS­/BITFINEX:ETHUSDSHORTS
ETHUSDLONGS­/ETHUSDSHORTS BITFINEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

ETHUSDLONGS/ETHUSDSHORTS