XPD­/USD
LSE:XPD­/AMEX:USD LSE

LSE:XPD­/AMEX:USD
XPD­/USD LSE
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

XPD/USD