XPD­/TRY
LSE:XPD­/ASX:TRY LSE

LSE:XPD­/ASX:TRY
XPD­/TRY LSE
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

XPD/TRY