CHF­/RUB

LSE:CHF­/TWSE:RUB LSE
LSE:CHF­/TWSE:RUB
CHF­/RUB LSE
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

CHF/RUB